Projecten

Bekijk hieronder een aantal voorbeelden van projecten die ik in het verleden heb mogen doen. Per onderdeel kun je de sectie openklappen door op de titel te klikken om de projecten te bekijken.

Doorlichting en organisatieontwikkeling

Hieronder vindt u verschillende beschrijvingen van projecten die ik gedaan heb. Daarnaast treft u een lijst aan van door mij uitgevoerde projecten.

Spoedeisende Medische Hulp-keten Zeeland

“Onderzoek de spoedeisende medische hulp in de Provincie Zeeland”. Een markante opdracht. Wat is dat eigenlijk, SMH? Wie hebben daar een belang bij? Wie leveren er een bijdrage aan? En hoe beïnvloedt de ene keuze de andere? Een zeldzaam boeiend onderwerp, want buitengewoon complex. Complex vanwege de vele actoren die een belangrijke rol spelen. Vanwege de verschillende werelden die samenkomen. Vanwege de eigenheden van de provinciale cultuur. Het resultaat: een scherpe analyse, pijnlijk heldere conclusies en breed gedragen aanbevelingen. Het begin van ontwikkelingstraject van ketenpartners uit het private zorg- en het publieke domein.

Vereniging van gezondheidszorginstellingen

De Financiële administratie van deze vereniging dreigt door haar hoeven te zakken. Vraag: analyseer wat nodig is om de FA weer op orde te krijgen. Na gesprekken met de medewerkers van de FA en met hun interne klanten en het management wordt duidelijk dat de financiële functie niet is meegegroeid met de stormachtige ontwikkeling van het bureau. Snelle actie (in de vorm van uitbreiding van de formatie) is nodig om acute problemen te voorkomen. Daarnaast moet structureel aandacht besteed worden aan het opkrikken van het niveau van de ondersteunende diensten. Zonder dat het instituut of mensen beschadigd zijn kan hieraan gewerkt worden.

Stichting Geneeskunde Walcheren

“Wat is er nodig om de samenwerking tussen eerste en tweede lijn in onze regio weer te laten opbloeien?” De transmurale zorg blijkt al geruime tijd aan erosie onderhevig. Oorzaken zijn de verjonging van het doktersbestand, de toenemende concurrentie tussen eerste en tweede lijn en diverse crises in maatschappen en onder huisartsen. In een gespreksronde langs bestuurders en betrokken dokters tref ik een veelheid aan wederzijdse beelden aan. Die vat ik samen in enkele pakkende metaforen. Op grond van mijn terugkoppeling aan alle betrokkenen besluit de opdrachtgever het heft weer in handen te nemen en organiseert twee symposia. Daarbij zijn vrijwel alle huisartsen en specialistenmaatschappen vertegenwoordigd. Naast inhoudelijke bijdragen spelen enkele acteurs de gecollecteerde beelden uit, tot vermaak van, en herkenning bij de aanwezigen. Het resultaat: er worden bestuurlijk spijkers met koppen geslagen en de samenwerking tussen specialisten en huisartsen krijgt weer een impuls.

Projecten Doorlichting en Organisatieontwikkeling (overzicht in pdf)

Governancevragen

Ik begeleid veel zelfevaluaties van Raden van Toezicht. Verder help ik organisaties om hun governancegebouw te actualiseren, begeleid ik intervisiegroepen van toezichthouders en bestuurders en coach ik bestuurders in het kader van hun accreditatietraject. Tot slot: ook bij opvolgingsvragen word ik gevraagd om toezichthouders te ondersteunen.

Huisartsenpost

“Begeleid het proces om te komen tot een Huisartsenpost”. In het landelijke gebied is de huisarts nog ouderwets huisarts: kundig, vaak diensten draaiend, verloskundig actief en apotheekhoudend, een sterke band met zijn patiënt. Maar ook daar sterft het ras uit dat altijd klaar staat voor zijn patiënt. En jonge artsen eisen andere werktijden. In een intensieve en vaak heel persoonlijke gespreksronde ga ik op zoek naar wat huisartsen bindt. Maak hen bewust van de verschillen en leer hen als voorzitter van het overleg daarmee omgaan. Maar ook met: afspraken maken, een collectief worden, gezamenlijk ondernemen. Oud zeer komt boven, waarden blijken te verschillen, resultaatgericht vergaderen is moeilijk. Ik doorbreek de impasse tussen de stadse- en plattelandse huisartsen en leer het bestuur van de vereniging hoe draagvlak te creëren. Het resultaat: drie huisartsenposten en één -kliniek hebben inmiddels de deuren geopend. De grootste tegenstanders worden de fanatiekste ambassadeurs

Marktanalyse Ziekenhuisgroep Twente

“Help de fusie tussen het Streekziekenhuis Midden-Twente in Hengelo en het Twenteborg Ziekenhuis in Almelo ook op het primaire proces te effectueren”. Na de fusie tussen de beide ziekenhuizen eind jaren ’90 zijn in het primaire proces nog slechts op kleine schaal functies geïntegreerd. Ik voer pittige gesprekken met alle specialismen en dwing ze na te denken over de vraag hoe de ZGT nog beter de bevolking in de verzorgingsgebieden van beide ziekenhuizen kan bedienen. Ook de vraag hoe de vakgroepen en maatschappen onderling beter van elkaar kunnen profiteren is onderwerp van onderzoek.
Ik start het proces met het maken van een marktanalyse per specialisme. Daarna kunnen de specialisten zelf of met een steuntje in de rug aan de slag met planvorming. De Raad van Bestuur heeft met de marktanalyse een onderbouwing in handen voor het maken van strategische keuzes op het gebied van structuur, inrichting, kerntaken en dienstenassortiment en positionering in externe netwerken

Fusie kringloopbedrijven

Twee grootstedelijke kringloopbedrijven, in totaal vier stichtingen, willen fuseren. De één onderdeel van een oude en deftige club, de ander een jonge, sterk diaconaal ingestelde organisatie. Andere culturen, andere directeuren, andere besturen. Werken beide met mensen die aan de aan de zelfkant van de maatschappij terecht zijn gekomen. Maar vanuit volstrekt verschillende visies, motieven en betrokkenheid. Op zoek naar synergie, naar de energie achter de weerstand. Het resultaat: één nieuw stichtingsbestuur, waarin de beide culturen aanwezig zijn. Eén nieuw kringloopbedrijf, dat bedrijfsmatig gezond een bijdrage levert aan twee maatschappelijke vraagstukken: hergebruik van goed materiaal en zinvolle arbeidsbesteding voor mensen aan de zelfkant van de samenleving

Fuserende gezondheidszorginstellingen

Twee fuserende gezondheidszorginstellingen willen voor hun bestuurders inzichtelijk hebben hoe de financiële positie van beide is. Na bestudering van de relevante stukken en gesprekken met een vertegenwoordiging van de leiding van beide instellingen kunnen conclusies en aanbevelingen worden gedaan, die de bestuurders voldoende vertrouwen geven om het fusieproces voort te zetten. Goede afspraken worden gemaakt over de mogelijke problemen die te voorzien zijn bij een van beide partijen.

Fusies Vilente (V&V)

“Begeleid de fusie tussen Rijnoeverhoven, Stichting Veilig en Verzorgd Wonen Ede, Pieter Pauw en SMD voor Thuiszorg en Maatschappelijk Werk”. Vier ongeveer even grote (omzet: € 10 mio) en evenwaardige partijen ervaren de toenemende concurrentie in hun omgeving aan den lijve en realiseren zich dat schaalvergroting bittere noodzaak is om blijvend kwaliteit te kunnen leveren. In mijn rol als fusiebegeleider begeleid ik een boeiend en spannend proces, waarin de RvT, CR, OR en MT van ieder van de organisaties een belangrijke rol vervullen. Ik forceer enkele heikele beslissingen, waarna de fusieakte soepel passeert en de nieuwe organisatie: Vilente, een feit is.

Kort daarna komt de eerste vervolgvraag: “Begeleid de fusie van Vilente met De Melkweg, een kleine voorziening voor lichtdementerenden in Wageningen”. Twee van de drie oprichters zijn ondertussen opgegaan in Vilente. Hier blijkt de medezeggenschap complex te zijn, waarop ik de rol van voorzitter van Fusieoverlegorgaan en overleggen met de medezeggenschap op mij neem. Na een voor alle betrokkenen leerzaam traject sluit ook De Melkweg aan bij Vilente.

Weer een jaar later volgt de vraag: “Begeleid de fusie van Vilente met de (relatief kleine) Wageningse stichting voor schuldhulpverlening Stibas”. Na veel energie gestoken te hebben in het proces, verkrijgen RvT en medewerkers het noodzakelijke vertrouwen, gaat de bal snel rollen en is de fusie een feit.

Governancevragen (Overzicht in PDF)

Teamcoaching

Behalve voor individuele coaching word ik ook gevraagd voor teamcoaching. Hieronder beschrijf ik er een paar.

Veligheidsregio

“Help onze teams om als team te groeien”. Na de fusie tot een veiligheidsregio worden afdelingen samengevoegd. De brandweercultuur domineert; logisch, want daar komen de meeste medewerkers vandaan. De P&O afdeling bestaat uit verschillende teams, die alle in ontwikkeling zijn. Ik voer gesprekken met medewerkers van die teams en ontwikkel ideeën over de inrichting van teamcoachdagen. Die zet ik in overleg met de teamleiders in regie. Na verloop van tijd volgt de vraag die te herhalen. Het resultaat: een hernieuwd elan en een nieuwe start van soms grotendeels vernieuwde teams. De afdeling is klaar voor de uitdagingen van de toekomst.

Internationaal ontwerpbureau

Drie partners van een internationaal ontwerpbureau met vestigingen in twee landen merken dat ze uit elkaar groeien. Tijdens een tweedaagse komen ze weer intensief met elkaar in gesprek, herkennen bij elkaar weer de gedeelde passie en stellen een actieplan op om hun ideeën met de medewerkers van de beide vestigingen te delen en over te dragen.

Projecten Teamcoaching (overzicht in pdf)

Coaching

Als coach heb ik een rijke en diverse praktijk. Hieronder staan een aantal voorbeelden.

Organisatieadviseur

Een organisatieadviseur voelt zich steeds minder thuis binnen haar bureau. Ze grijpt de kans die haar geboden wordt om met een gouden handdruk de firma te verlaten. Gaat op zoek naar haar passie en benut haar ontslag als kans in plaats van als tegenslag. Vindt de baan van haar leven in het ontwikkelingswerk

Adjunct-secretaris

Een adjunct-secretaris van een bedrijfschap besluit toch zijn baas niet op te volgen, maar volgt zijn hart: gaat minder werken en brengt de balans tussen werk en privé op orde. Hij ontdekt zijn kracht en vindt een prachtige volgende stap in zijn carriêre als lobbyist bij een aanpalende organisatie. En kan daardoor volop gebruik blijven maken van zijn geweldige netwerk.

Directeur-eigenaar

Een directeur-eigenaar kiest ervoor om het conflict met zijn compagnon niet zijn leven te laten verzuren, maar om er een kans in te zien om opzoek te gaan naar zijn diepere drijfveren. Hij ontdekt waar kracht en passie samengaan en vindt de baan waar hij weer volop groeimogelijkheden heeft

Grafisch ontwerper

Een grafisch ontwerper neemt na 12 jaar afscheid van zijn baas en besluit voor zichzelf te beginnen. De manier waarop wordt niet gedicteerd door zijn advocaat, ook niet door zijn streven om koste wat het kost een goede relatie met zijn werkgever te behouden, maar door een sterk besef van wat hij ontdekt heeft dat hij echt wil. Hij begint zijn eigen bedrijf en binnen een jaar kan hij al nadenken over uitbreiding

Directeur belangenbehartigingsorganisatie

Een directeur van een belangenbehartigingsorganisatie in de cultuursector heeft een grote reorganisatie doorgevoerd en is toe aan een volgende carrièrestap. Eerst brengt zij haar passies in kaart, vervolgens haar sterkten en zwakten en de randvoorwaarden voor een volgende functie. Vervolgens stelt ze een plan van aanpak op dat haar in staat stelt kennis te maken met andere werkvelden. Tot slot bouwt en bewerkt ze systematisch haar netwerk. Na een half jaar leidt dat tot een haar passende nieuwe functie

Partners internationaal ontwerpbureau

Drie partners van een internationaal ontwerpbureau met vestigingen in twee landen merken dat ze uit elkaar groeien. Tijdens een tweedaagse komen ze weer intensief met elkaar in gesprek, herkennen bij elkaar weer de gedeelde passie en stellen een actieplan op om hun ideeën met de medewerkers van de beide vestigingen te delen en over te dragen.

Diversen

In de PDF Hieronder staat een overzicht van diverse opdrachten.

Diverse projecten (overzicht in PDF)