• Governancevraagstukken

Governancevraagstukken

Ik begeleid veel zelfevaluaties van Raden van Toezicht. Verder help ik organisaties om hun governancegebouw te actualiseren, begeleid ik intervisiegroepen van toezichthouders en bestuurders en coach ik bestuurders in het kader van hun accreditatietraject. Tot slot: ook bij opvolgingsvragen word ik gevraagd om toezichthouders te ondersteunen.

Huisartsenpost
“Begeleid het proces om te komen tot een Huisartsenpost”. In het landelijke gebied is de huisarts nog ouderwets huisarts: kundig, vaak diensten draaiend, verloskundig actief en apotheekhoudend, een sterke band met zijn patiënt. Maar ook daar sterft het ras uit dat altijd klaar staat voor zijn patiënt. En jonge artsen eisen andere werktijden. In een intensieve en vaak heel persoonlijke gespreksronde ga ik op zoek naar wat huisartsen bindt. Maak hen bewust van de verschillen en leer hen als voorzitter van het overleg daarmee omgaan. Maar ook met: afspraken maken, een collectief worden, gezamenlijk ondernemen. Oud zeer komt boven, waarden blijken te verschillen, resultaatgericht vergaderen is moeilijk. Ik doorbreek de impasse tussen de stadse- en plattelandse huisartsen en leer het bestuur van de vereniging hoe draagvlak te creëren. Het resultaat: drie huisartsenposten en één -kliniek hebben inmiddels de deuren geopend. De grootste tegenstanders worden de fanatiekste ambassadeurs

Marktanalyse Ziekenhuisgroep Twente
“Help de fusie tussen het Streekziekenhuis Midden-Twente in Hengelo en het Twenteborg Ziekenhuis in Almelo ook op het primaire proces te effectueren”. Na de fusie tussen de beide ziekenhuizen eind jaren ’90 zijn in het primaire proces nog slechts op kleine schaal functies geïntegreerd. Ik voer pittige gesprekken met alle specialismen en dwing ze na te denken over de vraag hoe de ZGT nog beter de bevolking in de verzorgingsgebieden van beide ziekenhuizen kan bedienen. Ook de vraag hoe de vakgroepen en maatschappen onderling beter van elkaar kunnen profiteren is onderwerp van onderzoek.
Ik start het proces met het maken van een marktanalyse per specialisme. Daarna kunnen de specialisten zelf of met een steuntje in de rug aan de slag met planvorming. De Raad van Bestuur heeft met de marktanalyse een onderbouwing in handen voor het maken van strategische keuzes op het gebied van structuur, inrichting, kerntaken en dienstenassortiment en positionering in externe netwerken

Fusie kringloopbedrijven
Twee grootstedelijke kringloopbedrijven, in totaal vier stichtingen, willen fuseren. De één onderdeel van een oude en deftige club, de ander een jonge, sterk diaconaal ingestelde organisatie. Andere culturen, andere directeuren, andere besturen. Werken beide met mensen die aan de aan de zelfkant van de maatschappij terecht zijn gekomen. Maar vanuit volstrekt verschillende visies, motieven en betrokkenheid. Op zoek naar synergie, naar de energie achter de weerstand. Het resultaat: één nieuw stichtingsbestuur, waarin de beide culturen aanwezig zijn. Eén nieuw kringloopbedrijf, dat bedrijfsmatig gezond een bijdrage levert aan twee maatschappelijke vraagstukken: hergebruik van goed materiaal en zinvolle arbeidsbesteding voor mensen aan de zelfkant van de samenleving

Fuserende gezondheidszorginstellingen
Twee fuserende gezondheidszorginstellingen willen voor hun bestuurders inzichtelijk hebben hoe de financiële positie van beide is. Na bestudering van de relevante stukken en gesprekken met een vertegenwoordiging van de leiding van beide instellingen kunnen conclusies en aanbevelingen worden gedaan, die de bestuurders voldoende vertrouwen geven om het fusieproces voort te zetten. Goede afspraken worden gemaakt over de mogelijke problemen die te voorzien zijn bij een van beide partijen.

Fusies Vilente (V&V)
“Begeleid de fusie tussen Rijnoeverhoven, Stichting Veilig en Verzorgd Wonen Ede, Pieter Pauw en SMD voor Thuiszorg en Maatschappelijk Werk”. Vier ongeveer even grote (omzet: € 10 mio) en evenwaardige partijen ervaren de toenemende concurrentie in hun omgeving aan den lijve en realiseren zich dat schaalvergroting bittere noodzaak is om blijvend kwaliteit te kunnen leveren. In mijn rol als fusiebegeleider begeleid ik een boeiend en spannend proces, waarin de RvT, CR, OR en MT van ieder van de organisaties een belangrijke rol vervullen. Ik forceer enkele heikele beslissingen, waarna de fusieakte soepel passeert en de nieuwe organisatie: Vilente, een feit is.

Kort daarna komt de eerste vervolgvraag: “Begeleid de fusie van Vilente met De Melkweg, een kleine voorziening voor lichtdementerenden in Wageningen”. Twee van de drie oprichters zijn ondertussen opgegaan in Vilente. Hier blijkt de medezeggenschap complex te zijn, waarop ik de rol van voorzitter van Fusieoverlegorgaan en overleggen met de medezeggenschap op mij neem. Na een voor alle betrokkenen leerzaam traject sluit ook De Melkweg aan bij Vilente.

Weer een jaar later volgt de vraag: “Begeleid de fusie van Vilente met de (relatief kleine) Wageningse stichting voor schuldhulpverlening Stibas”. Na veel energie gestoken te hebben in het proces, verkrijgen RvT en medewerkers het noodzakelijke vertrouwen, gaat de bal snel rollen en is de fusie een feit.